گرچه واژه باروک معانی گوناگونی همچون نامانوس . پر زرق و برق . و بسيارپرتزيين داشته است اما تاريخ نويسان امروزی آن را فقط برای اشاره به سبکی ويژه در هنر کار می برند . توصيفی ساده انگارانه اما کار آمد از سبک باروک آن است که هنر باروک چهارچوب اثر بوم و سنگ يا صدا ــ را از کنش و حرکت انباشته می کند . نقاشان پيکره سازان و معماران باروک خواستار شکل بخشيدن به توهمی محض ــ مانند صحنه نمايش بودند.چنين سبکی يکسره باب طبع اشرافيت بود که خود نيز به ساختار يی کامل و يکپارچه می انديشيد .